© Copyright --> Website is beschermd door DMCA


Dutch:

Tenzij anders vermeld, is het op landscape-photo.com aanwezige materiaal – tekst of beeld, intellectueel eigendom van landscape-photo.com. Aanvullend heeft landscape-photo.com afspraken gemaakt met auteurs welke haar het recht geeft hun werken openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Al deze werken aangevuld met de voor landscape-photo.com, haar website landscape-photo.com en aldaar gebruikte vormgeving, kleurstelling en afmeting zijn auteursrechtelijk beschermt (zie Auteurswet).

Het is bezoekers van landscape-photo.com NIET toegestaan de auteursrechtelijk beschermde werken (werk van letterkunde, wetenschap of kunst) op welke wijze dan ook zelf openbaar te maken of te verveelvoudigen, inclusief het publiceren op een eigen (intra)netwerk, het publiceren via een eigen netwerk (per e-mail) zonder expliciete schriftelijke toestemming van landscape-photo.com, de producent van landscape-photo.com of enig andere op de site aanwezige auteur.

Elke overtreding van dit recht zal onmiddellijk als inbreuk beschouwd worden; overtreders van misbruik worden direct schriftelijk op de hoogte gesteld van hun overtreding(en). Geschillen zullen worden voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter. kosten voor het publiceren en/of het vermenigvuldigen, c.q. het verlies van inkomsten, alsmede de eventuele kosten voor gerechtelijke stappen zullen op de overtreder(s) verhaald worden.

landscape-photo.com streeft naar strikte naleving van deze regels.


English:

Unless otherwise noted, the material contained in landscape-photo.com - text or image, is the intellectual property of landscape-photo.com.

In addition, landscape-photo.com has made agreements with authors which entitle it to publish or reproduce their works. All these works, supplemented by the design, color and size used for landscape-photo.com, its website landscape-photo.com and there, are protected by copyright (see Copyright Act).

Landscape-photo.com visitors are NOT allowed to use the copyrighted works (works of literature, science or art) on which way to publish or reproduce it yourself, including publishing on your own (intra) network, publishing via your own network (by e-mail) without explicit written permission from landscape-photo.com, the producer of landscape- photo.com or any other author present on the site. Any violation of this right will immediately be considered an infringement; Violators of abuse will be immediately informed in writing of their violation (s).

Disputes will be submitted to a court. costs for publishing and / or multiplying, or the loss of income, as well as any costs for legal action will be recovered from the offender (s). landscape-photo.com is committed to strict compliance with these rules.


© 2010 / 2021 nellyvanleur.com / landscape-photo.com


Last Updated on Nov. 2020Powered by SmugMug Owner Log In